Všeobecné záručné podmienky

» 

Podpora

Content starts here

1 Úvod

Prehľad

Tento dokument predstavuje súhrn publikovaných informácií o záručných podmienkach HP. Jeho cieľom nie je obsiahnuť všetky výnimky zo všeobecných záručných podmienok. Informácie o záručných podmienkach pre konkrétne zariadenie sú uvedené v záručných podmienkach daného zariadenia, ktoré je pribalené k zariadeniu.
Nasledujúce informácie sú rozdelené do jednotlivých kapitol. Prvá kapitola poskytuje informácie o tom, čo je kryté zárukou. Druhá kapitola obsahuje štandardný text používaný v záručných podmienkach. V prílohe je tabuľkový zoznam štandardných záruk v EMEA (Europe, Middle East & Africa). Uvedené informácie je potrebné uplatniť so všetkou pozornosťou a pritom je vždy potrebné ich porovnať s aktuálnymi podmienkami, ktoré sa môžu od zariadenia k zariadeniu líšiť. Najvhodnejší spôsob, ako overiť záruku zariadenia, je použiť modelové a sériové číslo zariadenia na jednej z web stránok overujúcich záruku.

2 Základné informácie k záruke

2-1 Dĺžka trvania záruky

 1. Dĺžka záručnej doby poskytovanej na jednotlivé zariadenia sa môže líšiť. Je to ovplyvnené krajinou, kde bolo zariadenie predané, ako aj samotným typom zariadenia.
 2. Záruka začína a končí presne určeným dátumom. Deň začiatku plynutia záručnej lehoty je možné zistiť z dátumu výroby zariadenia, dátumu inštalácie alebo z dokladu o kúpe zariadenia.
 3. Informácie o trvaní záruky pre konkrétne zariadenie získate na nasledujúcej web stránke (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/WarrantySingleLookup.jsp?locale=en_US&prodSeriesID=346693&prodTypeId=382087)
 4. Ak vlastník zariadenia predá zariadenie HP inému užívateľovi alebo spoločnosti, zo záruky môže byť po zostávajúcu dobu v rovnakom rozsahu oprávnený nový vlastník.

2-2 Celosvetová podpora

HP poskytuje záručnú podporu v mnohých krajinách. Prenesenie zariadenia HP do inej krajiny však môže zmeniť niektoré podmienky záruky.
 • Podpora na zariadenia HP je dostupná na celom svete.
 • Zariadenia HP zakúpené v jednej krajine môžu byť presunuté do inej krajiny. Nie je potrebné, aby zákazník informoval HP o presune zariadenia do inej krajiny s výnimkou zariadení typu Alpha. Keďže zariadenia typu Alpha sú špecifické, zákazník je povinný informovať HP o ich presune do inej krajiny.
 • Záručné podmienky sú rozdielne v rôznych krajinách. Ak je zariadenie presunuté do novej krajiny, na zariadenie sa budú vzťahovať aj všeobecné záručné podmienky krajiny, kam bolo toto presunuté. V dôsledku toho môže dôjsť k zmene odozvy alebo spôsobu vykonania servisu.

2-3 Spôsoby vykonania servisu

Nasledujúce informácie sa vzťahujú k spôsobom vykonania servisu, ktoré sú v danej krajine dostupné. Je niekoľko možných spôsobov vykonania servisu. Pre každú produktovú líniu HP volí zodpovedajúci spôsob servisu. Bežné spôsoby vykonania servisu sú:
 • svojpomocná oprava (self-repair), kedy je zákazníkovi poskytnutá vzdialená diagnostika a vzdialená podpora pri oprave. HP zašle zákazníkovi diel potrebný na opravu. Zákazník je zodpovedný za výmenu potrebného dielu a vrátenie všetkých nepotrebných a poškodených dielov do HP. Všetky náklady na prepravu sú hradené spoločnosťou HP;
 • iba diely (parts only), kedy sú zákazníkovi poskytnuté diely na opravu bezplatne. Pri tejto službe si môže zákazník vybrať, či si vymení diely sám a použité diely vráti do HP, alebo opravu vykoná HP za poplatok;
 • výmena zariadenia (unit replacement), kedy je zákazníkovi poskytnutá vzdialená diagnostika a ak je zariadenie pokazené, zákazníkovi bude zaslané celé zariadenie na výmenu. Zákazník je povinný vrátiť pokazené zariadenie do HP v rámci presne definovanej lehoty;
 • vyzdvihnutie zariadenia (pick-up), kedy je zákazníkovi poskytnutá vzdialená diagnostika, vyzdvihnutie zariadenia zo strany HP za účelom opravy a vrátenie zariadenia zákazníkovi. Náklady na prepravu zariadenia do a zo servisu sú hradené zo strany HP;
 • zaslanie zariadenia (mail-in service) vyžaduje, aby bolo zariadenie zaslané do servisného strediska na diagnostiku a opravu. Náklady na prepravu zariadenia hradí zákazník;
 • prinesenie do servisu (carry-in) vyžaduje, aby zákazník priniesol zariadenie do servisného strediska na diagnostiku a opravu;
 • na mieste (onsite) môže byť poskytnutá po vzdialenej diagnostike. Tento spôsob vykonania servisu znamená dostavenie sa technika HP na miesto inštalácie zariadenia, výmenu pokazeného dielu a overenie funkčnosti vymeneného dielu.

2-4 Rozšírená podpora

Bežná záruka sa začína a končí v presne definované dni. Zákazník je však oprávnený požadovať rozšírenie alebo predĺženie poskytovania základných služieb, ktoré pokrýva záruka.

2-5 Záruka na diely a príslušenstvo

HP poskytuje vo všeobecnosti záruku na celé zariadenie. Niektoré súčasti alebo príslušenstvo HP majú rozdielnu záruku od záruky poskytovanej na samostatné zariadenie.
 • Záruka na diely použité v zariadení je vo všeobecnosti zahrnutá v záruke celého zariadenia. Na niektoré diely, použité v rôznych zariadeniach, resp. na novšie generácie dielov, sa môže vzťahovať iná záruka, pokrývajúca ich samotné ako diely, a teda odlišná od záruky na samostatné zariadenie. Takéto diely sú napríklad pamäte alebo disky.
 • • Na diely, ktoré sa opotrebovávajú alebo diely, ktorých životnosť je kratšia ako životnosť zariadenia, môže byť HP poskytovaná záruka odlišná od záruky zariadenia. Takéto diely sú napríklad nabíjateľné batérie, atramentové alebo tonerové náplne, zálohovacie pásky. Kapacita nabíjateľných bateriek do notebookov sa časom a používaním (vyjadreným počtom nabíjacích cyklov) znižuje. Také zníženie kapacity je nevratné a nemôže byť považované za vadu, ale za bežné opotrebenie. Obvyklá životnosť batérie Li-ion je cca 300 nabíjacích cyklov. Viac informácií môžete nájsť tu: http://h20239.www2.hp.com/techcenter/battery/battery_basics.htm
 • Po skončení trvania záruky sú náhradné diely k dispozícii na predaj. HP vynakladá úsilie, aby tieto diely boli k dispozícii po dobu piatich (5) rokov od skončenia predaja zariadenia. Tieto diely majú záruku v trvaní 90 dní. V prípade záujmu o kúpu dielu kontaktujte web HP alebo autorizované servisné stredisko.
 • U viacerých zariadení je zákazníkovi k dispozícii príslušenstvo, rozšírenia alebo externé zariadenia. Na niektoré z týchto zariadení je poskytovaná HP zvláštna záruka, ktorá je rozdielna od záruky na zariadenie, ku ktorému sú pripojené. Takéto diely sú napríklad pamäte, disky, zálohovacie zariadenia, tlačiarne a dokovacie zariadenia.

2-6 Záručné podmienky

Záručné služby majú svoje obmedzenia.
 • V rámci záruky sa HP zaväzuje opraviť alebo vymeniť (na základe rozhodnutia HP) akúkoľvek časť zariadenia vadnú v dôsledku chýb v materiále alebo v spracovaní. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, aj neúmyselné, stratu, prírodné vplyvy alebo ľubovoľné udalosti, ktoré nemajú pôvod vo výrobe zariadenia.
 • Opravu môže HP vykonať s použitím nových dielov alebo dielov použitých, ktoré sú svojou funkčnosťou, výkonom a spoľahlivosťou ekvivalentné novým dielom alebo novým zariadením, ktoré je aspoň ekvivalentné pôvodnému zariadeniu, ktoré sa už nevyrába.
 • Softvérová podpora je dostupná pre aplikácie, ktoré HP poskytuje spoločne so zariadením alebo pre aplikácie, ktoré sú prednahraté na HP zariadení, vrátane operačného systému. Doba, po ktorú je podpora poskytovaná, resp. fakt, či je platená alebo bezplatná, záleží od konkrétneho zariadenia. Informácie o softvérovej podpore pre konkrétne zariadenie je možné nájsť v záručných podmienkach konkrétneho zariadenia.
 • HP môže odmietnuť vykonať opravu v záručnej lehote. Žiadna porucha, spôsobená nepodporovanými zriadeniami alebo zariadeniami iných výrobcov ako HP, nie je krytá touto zárukou. Taktiež otvorenie zaplombovaného zariadenia alebo súčasti je dôvodom na odmietnutie plnenia zo záruky. Medzi takéto zariadenia patria napríklad disky, monitory, handheldy. Otvorením zariadenia, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo otvárateľné a rozširovateľné, však záruka nezaniká. Medzi takéto zariadenia patria napríklad počítače a servery.

2-7 Starostlivosť o zariadenie a riešenie problémov

Zákazník môže ovplyvniť kvalitu a životnosť HP zariadenia.
 • Na to, aby zariadenie podávalo špičkové výkony, je potrebná pravidelná kontrola, ako napríklad kontrola toku chladiaceho vzduchu, prachu, obnovy ovládačov a obnovy BIOSu.
 • Ak bude zariadenie vykazovať poruchu, HP vzdialene identifikuje príčinu poruchy a navrhne riešenie. Ak bude taká porucha spôsobená výrobou a zariadenie je v záruke, HP vykoná vzdialenú diagnostiku a bezplatne opraví alebo vymení (podľa rozhodnutia HP) také zariadenie. Ak sa na zariadenie záruka nevzťahuje, diagnostika a oprava môže byť poskytnutá ako platená služba.
 • Je nevyhnutné, aby zákazník s HP na diagnostike pokazeného zariadenia v požadovanom rozsahu spolupracoval. HP môže požiadať zákazníka otvoriť zariadenie, vybrať súčiastku, manipulovať so softvérom alebo vykonať iné diagnostické aktivity. Odmietnutie spolupracovať pri vykonávaní vzdialenej diagnostiky bude mať za dôsledok to, že plnenie zo záruky bude podmienené poskytnutím služieb diagnostiky na mieste inštalácie zariadenia hradených zákazníkom.

3. Štandardný obsah záručných podmienok

Nasledujúci text tvorí základ pre záručné podmienky vzťahujúce sa na zariadenia HP. Kým tento základný obsah a štruktúra je spoločná pre všetky zariadenia HP, záručné podmienky priložené ku konkrétnemu zariadeniu môžu obsahovať ustanovenia, ktoré sú špecifické pre dané zariadenie. Nasledujúci text je potrebné brať ako podporne platiaci základ pre otázky týkajúce sa záruky. Rozsah záruky na dané zariadenie je vymedzený výlučne záručnými podmienkami dodanými s daným zariadením.

3-1 Obmedzená záruka na zariadenie

3-1-1 Všeobecné ustanovenia
Práva zákazníka a povinnosti HP v súvislosti so zárukou na zariadenia budú obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach. S výnimkou takých výslovne uvedených záruk, práv a povinností, HP neposkytuje žiadne ďalšie výslovné ani iné záruky, vrátane záruk za obchodovateľnosť tovaru, minimálnu kvalitu tovaru alebo jeho použiteľnosť na určitý účel.
Ustanoveniami o obmedzenej záruke uvedenými v tomto článku 3-1 nie sú dotknuté práva a povinnosti strán vyplývajúce z tých ustanovení príslušných právnych predpisov, ktoré nie je možné dohodou strán vylúčiť či modifikovať.
Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na všetky krajiny a budú dodržiavané vo všetkých krajinách alebo regiónoch, kde HP alebo autorizované servisné strediská poskytujú záručné služby na zariadenie, na ktoré je poskytovaná záruka v súlade s týmito všeobecnými záručnými podmienkami.
Zariadenie zakúpené v jednej krajine a pokryté celosvetovou zárukou, môže byť prenesené bez straty záruky do inej krajiny, kde HP alebo autorizovaní servisní partneri ponúkajú záručné služby na rovnaké zariadenie. Záručné podmienky, dostupnosť servisu a servisné odozvy môžu byť v jednotlivých krajinách rozdielne. Štandardný čas odozvy sa môže líšiť v dôsledku dostupnosti dielov. Pre viac informácií sa zákazník môže obrátiť na servisné stredisko HP v danej krajine.
HP nezodpovedá za žiadne poplatky alebo clá v súvislosti s presunom zariadenia. Presun zariadenia môže podliehať exportnej kontrole USA alebo vlád iných krajín.
Táto záruka sa vzťahuje na hardvérové zariadenia označené ochrannou známkou alebo servisnou značkou HP a Compaq (ďalej uvádzané tiež ako „HP hardvérové zariadenia“) predané alebo prenajímané spoločnosťou HP, niektorou z jej pobočiek alebo autorizovaným predajcom (ďalej uvádzané tiež spoločne ako „HP“) s poskytnutím tejto záruky. Termín „HP hardvérové zariadenie“ alebo „zariadenie“ sa vzťahuje na hardvérové súčasti a zodpovedajúci firmvér. Termín „HP hardvérové zariadenie“ alebo „zariadenie“ sa nevzťahuje na žiadne softvérové aplikácie alebo programy, zariadenia alebo príslušenstvo iných výrobcov ako HP (ďalej tiež len „zariadenia alebo príslušenstvo iných výrobcov“). Na zariadenia alebo príslušenstvo iných výrobcov pripojené k HP hardvérovým zariadeniam, ako napríklad zálohovacie systémy, monitory alebo tlačiarne, sa nevzťahuje záruka HP, avšak iní výrobcovia môžu poskytovať vlastnú záruku na ich také zariadenia.
HP poskytuje záruku, že HP hardvérové zariadenia, zakúpené alebo prenajímané HP nebudú mať vady materiálu alebo spracovania pri bežnom používaní počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom kúpy alebo prenájmu zariadenia od HP, alebo dňom, kedy HP vykoná inštaláciu zariadenia. Preberací protokol alebo dodací list podpísaný zákazníkom s uvedeným sériovým číslom a dátumom kúpy alebo prenájmu slúži ako dôkaz preukazujúci dátum kúpy alebo prenájmu daného zariadenia. Aby bol zákazníkovi poskytnutý záručný servis, môže byť požiadaný o predloženie dokladu o nadobudnutí alebo prenajatí zariadenia. Zákazník je oprávnený na poskytnutie záručného servisu v súlade s týmito záručnými podmienkami, len ak požaduje záručný servis počas záručnej doby.
Pokiaľ nie je uvedené alebo zákonom stanovené inak, nové zariadenia HP môžu byť vyrobené s použitím nových, resp. nových a používaných materiálov, ktoré sú ekvivalentom nových, čo sa výkonu a spoľahlivosti týka.. HP môže opraviť alebo vymeniť zariadenia HP
 1. za alebo s pomocou nových alebo použitých zariadení a dielov, ktoré sú ekvivalentom nových, čo sa výkonu a spoľahlivosti týka
 2. novými zariadeniami, ktoré sú ekvivalentom k pôvodnému zariadeniu, ktoré sa už nevyrába.
Na všetky nahradzujúce diely poskytuje HP záruku na materiál a spracovanie po dobu 90 dní alebo po dobu zodpovedajúcu zvyšku záručnej doby na zariadenie, ktoré nahrádzajú alebo v ktorom sú použité, vždy podľa toho, ktorá z týchto dôb je dlhšia.
Počas záručnej doby HP na základe svojho rozhodnutia, opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorá je vadná v dôsledku vady materiálu alebo spracovania. Všetky súčiastky alebo časti zariadení nahradené v rámci záruky sa stávajú majetkom HP. V prípade, že HP nie je ani po opakovanom úsilí schopné uviesť zariadenie do prevádzkyschopného stavu, môže HP na základe svojho rozhodnutia (a) vymeniť zariadenie za rovnaké alebo iné zariadenie aspoň rovnakého výkonu alebo (b) vrátiť zákazníkovi (bez úroku) kúpnu cenu alebo nájomné za užívanie vadného zariadenia. Uvedené nároky sú jedinými nárokmi zákazníka vyplývajúcimi z vád zariadení, ktoré neboli zo strany HP uvedené do prevádzkyschopného stavu.

3-2 Výnimky

HP nezaručuje, že prevádzka zariadenia bude bezporuchová a bezchybná. HP nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním návodov na obsluhu (na používanie) pre dané zariadenie.
HP záruka sa nevzťahuje na rozšírenia alebo diely spotrebného charakteru a na zariadenia, z ktorých bolo odstránené alebo zničené sériové číslo. Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku:
 1. nehody, zneužitia, nedbanlivosti, nadmerného používania, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby a nastavenia alebo iných vonkajších príčin;
 2. nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke;
 3. používania softvéru, dielov alebo spotrebného materiálu nedodaných spoločnosťou HP;
 4. nevhodného umiestnenia zariadenia alebo nevhodnej údržby;
 5. zavírenia;
 6. straty alebo poškodenia v priebehu prepravy;
 7. úprav alebo servisu nevykonaného:
  1. HP;
  2. autorizovaným servisným strediskom HP; alebo
  3. zákazníkom pri inštalácií dielov, ktoré sú vymeniteľné užívateľom.
HP nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo stratu akýchkoľvek programov, dát alebo vymeniteľných médií. HP nie je zodpovedné za obnovu alebo znovu nainštalovanie akýchkoľvek programov a údajov iných ako programov nainštalovaných spoločnosťou HP pri výrobe zariadenia.
HP nie je zodpovedné za nefunkčnosť alebo problémy s kompatibilitou ak
 1. použité zariadenia, softvér alebo príslušenstvo nie sú podporované zo strany HP;
 2. diely určené pre určité zariadenie sú použité v inom zariadení alebo značke; alebo
 3. sú zákazníkom použité konfigurácie nepodporované zo strany HP.
3-2-1 Obmedzenie rozsahu náhrady škody
Ak zariadenie HP prestane fungovať tak, ako je zo strany HP zaručené, jediným nárokom zákazníka v tejto súvislosti bude, že HP bude povinné na vlastné náklady také zariadenie uviesť znova do prevádzkyschopného stavu alebo také zariadenie vymeniť.
S výnimkou nárokov na náhradu škody na zdraví, bude náhrada škody, za ktorú bude HP zodpovedné z akýchkoľvek dôvodov a na akomkoľvek základe, obmedzená na náhradu priamych škôd (teda skutočných škôd, ktoré vznikli ako bezprostredný a pri bežnom priebehu udalostí predvídateľný následok škodnej udalosti). Vzhľadom na obmedzenia uvedené v predchádzajúcich vetách, HP nebude v žiadnom prípade ani rozsahu hradiť škody spôsobené poruchou zariadenia, vrátane ušlého zisku. HP nebude hradiť ani škody vyplývajúce zo straty dát, možnosti použitia zariadenia, ani žiadne iné ako priame škody. HP nie je zodpovedné za žiadne nároky iných strán alebo stratu nárokov zákazníka voči iným stranám, ani nebude hradiť škodu, ktorá zákazníkovi v dôsledku tohto vznikla.
Obmedzenie náhrady škody podľa tohto článku nemôže byť zmenené, ani vylúčené žiadnou osobou.
3-2-2 Obmedzená záruka na príslušenstvo.
Podmienky záruky HP na príslušenstvo platia v rozsahu, ako je vo väčšine prípadov uvedené v ich texte pribalenom k danému príslušenstvu. Ak je HP príslušenstvo nainštalované v HP zariadení, môže naň HP poskytuje záruku v rozsahu a počas doby uvedenej v záručných podmienkach k príslušenstvu alebo počas doby trvania záruky zariadenia, v ktorom je príslušenstvo nainštalované, a to podľa toho, ktorá z týchto dôb je dlhšia, ibaže je uvedené inak v časti o dĺžke záručnej doby. Záruka začína plynúť dňom kúpy HP príslušenstva. Príslušenstvo iných výrobcov je poskytované bez záruky HP. Iní výrobcovia však môžu na svoje príslušenstvo poskytnúť záruku priamo zákazníkovi.

3-3 Povinnosti zákazníka

Aby HP mohlo plniť svoje záväzky zo záruky a bolo schopné zabezpečiť čo najlepšiu podporu a servis počas záruky, je zákazník povinný:
 • udržiavať a používať HP hardvérové zariadenie v adekvátnom prostredí a podľa priloženého návodu;
 • skontrolovať nastavenia, nahrať najnovší firmvér, nainštalovať softvérové záplaty, spustiť HP diagnostické programy a používať dočasné riešenia problémov odporučené spoločnosťou HP, kým nie sú k dispozícii trvalé riešenia problémov;
 • povoliť HP nainštalovanie a spustenie systémových a sieťových diagnostických a údržbových podporných programov. Tieto podporné programy ostávajú vlastníctvom HP a je potrebné:
  • používať podporné programy iba počas záruky a iba v rozsahu povolenom HP;
  • nainštalovať, udržiavať a podporovať podporné programy vrátane požadovaných aktualizácií;
  • poskytnúť HP vzdialený prístup HP schváleným spôsobom, ak je požadovaný;
  • pomôcť HP pri spustení podporných programov;
  • používať elektronické spôsoby výmeny dát na informovanie HP o všetkých udalostiach zistených pomocou podporných programov;
  • kúpiť hardvér na vzdialený prístup pre systémy, ktoré vyžadujú vzdialený prístup;
  • vrátiť podporné programy alebo umožniť HP zmazanie podporných programov v prípade skončenia záručnej podpory;
  • dodržiavať zákaz predaja, prevodu, postúpenia, založenia alebo iného zaťaženia podporných programov právom tretích osôb a zákaz iného ako povoleného využívania podporných programov;
 • sa podriadiť skutočnosti, že v niektorých prípadoch môže HP požadovať inštaláciu ďalších programov alebo ovládačov na to, aby zákazník mohol využívať výhody podpory a servisu;
 • používať HP vzdialenú podporu, kde je to možné. HP dôrazne odporúča používať nástroje podpory dodávané HP. Ak sa zákazník rozhodne nevyužívať túto podporu, môžu sa zvýšiť jeho náklady spojené s používaním HP zariadení v dôsledku využívania drahších zdrojov podpory;
 • spolupracovať s HP pri pokusoch o telefonické vyriešenie problémov. Toto môže zahŕňať bežné diagnostické postupy, doinštalovanie novších verzií programov alebo softvérových záplat, odstránenie výrobkov iných výrobcov a pod.;
 • pravidelne si zálohovať programy a dáta uložené na pevných diskoch alebo iných zálohovacích zariadeniach ako prevenciu pred ich poškodením, zmenou alebo stratou; najmä je zákazník pred odovzdaním zariadenia na servis povinný si urobiť zálohu dát a programov a informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva ako aj dôverné a osobné dáta z takých zariadení odstrániť;
 • zabezpečiť postup obnovy stratených alebo zmenených dát alebo programov, pretože na ne sa záruka nevzťahuje;
 • ak sa jedná o taký prípad, upozorniť HP, že zákazník používa zariadenie v prostredí, kde hrozí ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti HP zamestnancov alebo subdodávateľov, pritom HP môže požadovať pozorovanie takéhoto zariadenia a odloženie záručnej opravy až do doby, dokiaľ také nebezpečenstvo nepominie;
 • vykonať ďalšie úkony definované v popisoch vykonania servisu uvedených nižšie a iné úkony požadované HP v záujme najlepšieho vykonania záručného servisu;

3-4 Definícia typov záručných služieb

Nižšie sú vymenované typy záručných služieb, ktoré sa môžu vzťahovať na zákazníkom zakúpené zariadenie.
3-4-1 Diely vymeniteľné zákazníkom - Customer Self Repair (CSR)
HP zariadenia sú navrhnuté tak, aby v nich bolo maximum dielov vymeniteľných zákazníkom (CSR), aby sa tým minimalizoval čas potrebný na opravu a umožnila väčšia flexibilita pri výmene poškodeného dielu. Ak HP počas diagnostiky problému zistí, že porucha môže byť odstránená pomocou CSR dielu, tento diel bude zaslaný priamo zákazníkovi na výmenu. Sú dve kategórie CSR dielov:
 • diely, ktoré si musí zákazník vymeniť sám. Pokiaľ bude zákazník žiadať podporu HP pri výmene takýchto dielov, cestovné a pracovné náklady HP budú fakturované zákazníkovi;
 • diely, ktoré by si mal zákazník vymeniť sám. Ak z akéhokoľvek dôvodu požaduje zákazník pri takej výmene podporu zo strany HP, bude táto poskytnutá zákazníkovi bezplatne len ak je zariadenie pokryté daným typom záruky.
V závislosti na dostupnosti budú CSR diely odoslané zákazníkovi tak, aby boli doručené nasledujúci pracovný deň. Doručenie v ten istý deň alebo do štyroch (4) hodín môže byť zákazníkovi ponúknuté za príplatok v prípade, že je v danej krajine podporované. Ak zákazník požaduje pomoc zo strany HP, zavolá HP technickú podporu a technik HP zákazníkovi telefonicky pomôže. HP pri všetkých zaslaných dieloch uvádza, či je nutné vrátenie vadného (nahradzovaného) dielu do HP. V prípade, že vadný diel musí byť zaslaný späť do HP, je zákazník povinný ho zaslať späť v čase určenom HP, inak do piatich (5) pracovných dní. Vadný diel musí zákazník vrátiť aj s priloženou dokumentáciou. V prípade neodoslania vadného dielu HP môže HP tento diel dať k úhrade a vyfakturovať zákazníkovi. Pri použití CSR dielu HP hradí všetky prepravné náklady a určuje, ktorá prepravná spoločnosť bude použitá.
3-4-2 Bezplatná výmena dielov - Parts only warranty service
Pokiaľ je na HP zariadenie poskytovaná záruka typu bezplatná výmena dielov, HP poskytne zákazníkovi diely potrebné na opravu bezplatne. Všetky ostatné náklady spojené s opravou, prácou a prepravnými nákladmi budú zákazníkovi zo strany HP vyúčtované.
3-4-3 Rozšírená výmena zariadenia - Advanced unit replacement warranty service
Pokiaľ je na HP zariadenie poskytovaná záruka typu rozšírená výmena zariadenia, a ak bolo zariadenie HP diagnostikované ako vadné, HP zašle zariadenie na výmenu priamo zákazníkovi. Ak zákazník dostane také zariadenie na výmenu, bude zároveň povinný vrátiť vadné zariadenie do HP v obaloch, v ktorých mu bolo doručené zariadenie na výmenu, a to v čase určenom HP, inak do piatich (5) pracovných dní. HP hradí všetky prepravné náklady a určuje, ktorá prepravná spoločnosť bude použitá. V prípade neodoslania vadného zariadenia HP môže byť toto zariadenie dané HP zákazníkovi k úhrade.
3-4-4 Záruka s odvozom a vrátením - Pick Up and Return (PUR)
Pokiaľ je na zariadenie poskytovaná záruka typu Pick Up and Return, HP zabezpečí vyzdvihnutie vadného zariadenia priamo u zákazníka, opraví ho a vráti späť na adresu zákazníka. Všetky náhradné diely, prácu a prepravné náklady spojené s dopravou a opravou zariadenia hradí spoločnosť HP.
3-4-5 Služba zaslanie poštou - Mail-in warranty service
Pokiaľ je na zariadenie poskytovaná záruka Mail-In, bude zákazník povinný zaslať zariadenie na opravu do servisného strediska HP. Zákazník je zodpovedný za všetky náklady a riziká pri zaslaní zariadenia do zberného strediska HP. Zákazník je ďalej zodpovedný aj za poistenie posielaného zariadenia a taktiež zodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie zariadenia počas prepravy. HP hradí náklady za opravu, prepravu a poistenie zariadenia počas jeho prepravy späť k zákazníkovi.
3-4-6 Záruka v servisnom stredisku - Carry-in warranty service
Na zariadenie môže byť poskytnutá záruka v servisnom stredisku. V takom prípade bude zákazník povinný doručiť zariadenie do autorizovaného servisného strediska. Náklady na prepravu do a zo servisného strediska, ako aj riziko spojené s prepravou alebo zaslaním zariadenia znáša zákazník. Zákazník je ďalej zodpovedný za poistenie posielaného zariadenia a za možnosť straty alebo poškodenia zariadenia počas prepravy.
3-4-7 Oprava u zákazníka - On-site warranty service
Na zariadenie môže byť poskytnutá záruka typu oprava u zákazníka. HP môže zvážiť, či sa porucha dá odstrániť:
 • vzdialenou podporou;
 • použitím CSR dielu;
 • vyslaním technika HP na miesto, kde sa vadné zariadenie nachádza.
Ak je nevyhnutná návšteva technika HP na mieste u zákazníka, uskutoční sa táto v bežnom pracovnom čase. Bežný pracovný čas je medzi 08:00 a 17:00, pondelok až piatok. Ak sa zariadenie nachádza mimo bežnej servisnej zóny (100km od servisného partnera), čas odozvy môže byť dlhší, prípadne môžu byť výkony navyše zo strany HP fakturované. Na vyhľadanie najbližšieho servisného partnera HP odporúča použiť webovú stránku HP na adrese www.hp.sk/oprava alebo www.hp.com/support (v angličtine).
Na to, aby zákazníkovi mohla byť poskytnutá oprava u zákazníka, je potrebné, aby zákazník:
 • zabezpečil na mieste prítomnosť povereného zamestnanca zákazníka v čase, keď pracovník HP príde vykonať opravu;
 • ak sa jedná o taký prípad, upozornil HP, že používa zariadenie v prostredí, kde hrozí ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti zamestnancov alebo subdodávateľov HP;
 • poskytol pracovníkom HP dostatočný, voľný a bezpečný prístup a využívanie priestorov, informácií a systémov potrebných k vykonaniu záručnej podpory, pokiaľ to nie je v rozpore s bezpečnostnými požiadavkami;
 • zabezpečil, aby všetky nálepky (napríklad sériové číslo) boli na svojich miestach, prístupné a nepoškodené;
 • zabezpečil, aby pracovné prostredie spĺňalo požiadavky na prevádzku zariadenia.
3-4-8 Podpora pre prvotnú inštaláciu - Support for initial setup
Elektronická alebo telefonická podpora prvotnej inštalácie je dostupná zo strany HP po dobu deväťdesiat (90) dní odo dňa kúpy zariadenia.
Podpora zahŕňa:
 • odpovede na otázky týkajúce sa inštalácie (ako na to, prvé kroky a požiadavky);
 • nastavenie a konfiguráciu softvéru a príslušenstva dodaných s HP zariadeniami;
 • vysvetlenie hlásení o systémových chybách;
 • určenie problémov so systémom;
 • poskytnutie informácií o podporných balíčkoch a novších verziách softvéru dodaných s HP zariadeniami.
Podpora nezahŕňa pomoc:
 • pri problémoch s programami, ktoré naprogramoval zákazník;
 • s inštaláciou zariadení iných výrobcov.

Príloha 1: Právo na ponechanie si vadných médií

Spoločnosť HP plne chápe obavy zákazníkov spojené s bezpečnosťou dát, ktoré obsahuje ich hard disk zaslaný na opravu. V týchto prípadoch spoločnosť HP postupuje s vedomím, že disky môžu obsahovať chránené podnikateľské alebo technologické informácie a je nevyhnutná účelná ochrana týchto dát pred zneužitím.
Postup takejto opravy je nasledovný:
 1. Dokumenty priložené k vadnému dielu obsahujú meno autorizovaného servisného strediska a evidenčné číslo servisnej udalosti, sériové číslo zariadenia, z ktorého pochádza daný diel a popis chyby.
 2. Tieto údaje slúžia iba na overenie záruky. Diel je dopravený do servisného strediska spoločnosti HP v Škótsku, kde bude opravovaný spolu s ďalšími dielmi z celého regiónu EMEA vrátenými na opravu.
 3. Pri oprave dielu v žiadnom prípade nehrozí zneužitie užívateľských dát. Počas testovacieho resp. opravného cyklu bude na disky zapísaný deštrukčný vzor, ktorý vymaže všetky pôvodné užívateľské dáta.
 4. Poškodené médiá sú odstránené a zničené.
Používanie magnetických polí na vymazanie obsahu disku nie je zo strany HP podporované. V prípade použitia takých magnetických polí nárok na záruku zaniká, lebo s dátami sú z disku vymazané aj údaje, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie disku. Takými údajmi sú napríklad usporiadanie sektorov, logika odstraňovania chýb, označenie poškodených sektorov a geometria disku.
Napriek vyššie uvedenému postupu sa môžu niektorí zákazníci zdráhať vrátiť poškodený diel práve kvôli dôverným informáciám na ich disku. Zákazníci, ktorí si želajú ponechať pôvodný disk, budú vyzvaní na zakúpenie náhradného disku alebo na zakúpenie servisnej služby "Právo na ponechanie si vadných médií". (Care Pack dostupný pre obchodné notebooky alebo stolové PC).

Príloha 2: Záruka na diely

Ako už bolo spomenuté v kapitole 3-1-1, na náhradné diely použité pri oprave zariadenia sa vzťahuje záruka na materiálové alebo výrobné chyby v trvaní 90 dní alebo po zvyšok záručnej doby HP zariadenia, v ktorom sú nainštalované, podľa toho, ktorá z týchto dôb je dlhšia.
Takúto záruku je nevyhnutné odlišovať od záruky na diel, ktorý je predaný zákazníkovi samostatne, teda nie je dodaný v rámci záručnej opravy. Záručná lehota na zakúpený diel alebo diel použitý na pozárucnú opravu je 90 dní.
Verzia pre tlač